Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 103
Έτος : 2017
Τίτλος : Βάση υπολογισμού της επιβληθείσας, σε βάρος μετακλητού υπαλλήλου της Βουλής, πειθαρχικής ποινής του προστίμου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 113 και 144 παρ. 1 και 5 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Περίληψη : Ως βάση υπολογισμού της επιβληθείσας, σε βάρος μετακλητού υπαλλήλου της Βουλής, πειθαρχικής ποινής του προστίμου, λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρω υπαλλήλου, μετά από αφαίρεση των κατά νόμο κρατήσεων, τις οποίες αυτός θα εισέπραττε, εάν δεν είχε τεθεί σε αργία, κατά τον τελευταίο μήνα πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή του.
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α113, Ν 3528/2007Α144Π1, Ν 3528/2007Α144Π5.
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή