Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 78
Έτος : 2017
Τίτλος : Παρακράτηση από το Τ.Π.& Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές των τέκνων δανειολήπτη που απεβίωσε εν υπηρεσία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Περίληψη : Σε περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία δανειολήπτη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταμείο, για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων ή μη δόσεων του ληφθέντος δανείου, νομίμως προβαίνει τόσο στη δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και αν απονέμεται αυτό, όσο και σε παρακράτηση από τη σύνταξη που λαμβάνουν τα τέκνα του, ουδεμία δε έννομη επιρροή ασκεί τυχόν εκ μέρους των τέκνων αποποίηση ή αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής (ομόφ).
Διατάξεις : Ν 4202/1929Α7, Ν 3783/1957Α9, Ν 2214/1994Α62, ΚΠΟΛΔΑ982, ΚΠΟΛΔΑ464
Λήμματα : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΔΑΝΕΙΟ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΟΦΕΙΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή