Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 75
Έτος : 2017
Τίτλος : Εξώδικος συμβιβασμός καθορισμού αποζημίωσης σε προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου στο Δήμο Τρικκαίων – Δυνατότητα άρσης απαλλοτρίωσης ως προς το προσκυρούμενο τμήμα.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Δεν θεωρείται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα ο εξώδικος συμβιβασμός, βάσει της υπ’ αριθμ. 9α/1988 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, ως προς τον καθορισμό αποζημιώσεως για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στην πόλη των Τρικάλων, επειδή δεν προκύπτει αποδοχή του από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, ούτε εφαρμογή των όρων του από αμφότερες τις πλευρές. Η διοίκηση υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος, να άρει την ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωση, αιτιολογώντας την απόφασή της αυτή με την παράλειψη συντέλεσής της για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου από την κήρυξή της, προϋπόθεση που συντρέχει στην παρούσα περίπτωση.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α17, ΝΔ 797/1971Α7, ΝΔ 797/1971Α18, ΝΔ 797/1971Α19, ΠΔ 76/1985Α233, ΑΚΑ871, Ν 2882/2001Α11Π3, Ν 2882/2001Α29
Λήμματα : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή