Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή". Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ (στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr) είναι αρμόδιος προς ενημέρωση παντός ενδιαφερόμενου, περί του αν μια γνωμοδότηση έχει γίνει ή όχι αποδεκτή.»
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 344
Έτος : 2016
Τίτλος : Πεδίο εφαρμογής της έννοιας των «εκκρεμών περιπτώσεων» της διάταξης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 104 του ν. 4387/2016.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περίληψη : Θεωρούνται ως «εκκρεμείς περιπτώσεις», κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 104 του ν. 4387/2016, οι αναφερόμενες στο ερώτημα περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, είτε δηλαδή όταν οι αιτήσεις επιστροφής υποβλήθηκαν πριν την 12/5/2016 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου) είτε και μετά την 12/5/2016, εφόσον, όμως, η αξίωση επιστροφής είχε γεννηθεί πριν την ημερομηνία αυτή και δεν είχε ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα, ενόψει των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών οριστικών διοικητικών πράξεων επιστροφής ή συμψηφισμού των εισφορών που εισπράχθηκαν αχρεώστητα.
Διατάξεις : ΑΚΑ2, Ν 1846/1951Α27Π7, Ν 4387/2016Α104
Λήμματα : ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΙΚΑ ΕΤΑΜ