Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή". Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ (στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr) είναι αρμόδιος προς ενημέρωση παντός ενδιαφερόμενου, περί του αν μια γνωμοδότηση έχει γίνει ή όχι αποδεκτή.»
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 343
Έτος : 2016
Τίτλος : Ένταξη μόνιμων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων στη βαθμίδα του Λέκτορα.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περίληψη : Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, τα οποία υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του Λέκτορα, εντός της προθεσμίας που ορίζονταν με την διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, αλλά δεν υπηρετούσαν ως μόνιμα μέλη, κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή δεν είχαν ή δεν απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης.
Διατάξεις : Ν 3027/2002Α3Π23, Ν 3027/2002Α9, Ν 2517/1997Α3Π1, Ν 4009/2011Α81Π21
Λήμματα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΛΕΚΤΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ