Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 341
Έτος : 2016
Τίτλος : Εάν είναι νομικά αναγκαία η ανάκληση της διαγραφής ανωνύμου εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, για την ταμειακή βεβαίωση, σε βάρος της, οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Ενδείκνυται κατ’ αρχήν να επιδιώξει το Δημόσιο την ανάκληση της διαγραφής ανωνύμου εταιρείας, η οποία έχει λυθεί και εκκαθαρισθεί, από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, προκειμένου να προβεί στην εις βάρος της ταμειακή βεβαίωση οφειλών αυτής προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ανεξαρτήτως πάντως αν ανακληθεί ή όχι η πράξη της διαγραφής, λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως αναβίωση του σταδίου της εκκαθάρισης και του νομικού προσώπου της εταιρείας για τις ανάγκες της εκκαθάρισης (ομόφ.).
Διατάξεις : ΑΚΑ72, Ν 2190/1920Α49Π6, Ν 2339/1995Α14Π1, Ν 2190/1920Α47αΠ4, Ν 2190/1920Α7ΑΠ1, Ν 2190/1920Α7ΒΠ1
Λήμματα : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΜΗΤΡΩΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή